PRIVACY POLICY - ZASADY PRYWATNOŚCI i POUFNOŚCI - DATENSCHUTZ

[pl] Prywatnosć i bezpieczeństwo w sieci są bardzo ważne, wiemy o tym od lat. Dlatego od lat stawiamy na maximum państwa bezpieczeństwa jakie umiemy sami Państwu zapewnić. Najpewniejszym i najbezpieczniejszym sposobem zabezpieczenia prywatnych danych jest po prostu ich nie gromadzić , szczególnie gdy nie ma takiej potrzeby

Dlatego Na naszym serwerze, domenie, virtualnym koncie hostingowym Nie Zbieramy, Nie Zapisujemy, Nie Gromadzimy i Nie Przechowujemy żadnych a w szczególności jakichkolwiek państawa prywatnych danych osobowych pozwalających na jakąkolwiek identyfikację. Z tego także powodu na przykład weryfikacja wieku na stronie nie jest możliwa po przez podawanie numeru pesel a jedynie po przez usługi płatności dostępne w Naszym kraju

Płatności nasze są obsługiwane przez firmy zewnętrzne jak dotpay.pl i odbywają się po przez ich szyfrowane kanały. My nie mamy z tym nic wspólnego, żadnego wglądu , żadnego pobierania czy przechowywania danych państwa czy danych samych płatności. Dlatego Gdy płacisz u nas za usługi pamiętaj i sprawdzaj czy łącze dla samej transakcji jest łączem szyfrowanym https i czytaj regulaminy oraz zasady prywatności i poufności na docelowej stronie obsługującej płatność

Gdy na stronie wyświetla się reklama (obrazek, animacja..) lub link tekstowy zwracaj uwagę gdzie przechodzisz klikając go, może to już być inna strona, domena tego samego właściciela lub całkowicie obca. Pamiętaj, gdy przechodzisz na inną stronę z reklamy lub linku może to juzbyć strona innej firmy, innego właściciela. Przed korzystaniem ze strony Sprawdz Tam jego regulaminy i jego zasady prywatności.

Kimkolwiek jesteś, Cokolwiek Robisz, Włączaj Myślenie ! Żadna Władza, Żadna Funkcja, Przynależność, Narodowość, Religia, Przekonania ... Nie Zwalniają Cię z Obowiązku Samodzielnego Myślenia !

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


[en] Privacy and network security are very important, we know that for years. That is why for years we focus on maximum security state that we can provide you with ourselves. The best and safest way to protect personal information is simply do not accumulate, especially when there is no need

Therefore, on our server, domain hosting account virtualnym not collect, Save the No, do not collect and store the not any in particular you elect any personal data allowing for any identification. For this reason, such as age verification page is not possible after the administration of personal identity number, and only after the payment services available in our country

Our payments are handled by external companies like dotpay.pl about and take place after their encrypted channels. We do not have in common with him Init, no insight, no downloading or storing data state or the same payments. Therefore, when you pay for the service with us, be sure and check whether the link for the same transaction is encrypted https connection and read the regulations and the principles of privacy and confidentiality on the target page supports payment

When the page is displayed on the ad or link, and clicking on it you move to another page of the advertisement or link is most likely a page alien in another domain, another company, another owner. Before using the site Check where the regulations and privacy policy

Whoever you are, whatever you do, Enable Thinking! No Power, No Function, Affiliation, Nationality, Religion, Belief ... Do not you of Duty Releases the Independent Thinking!PRYWATNOŚĆ | PRIVACY
Na naszym serwerze nie przechowujemy żadnych informacji o Tobie i Twoich płatościach. Płatnościami zajmuje się ogólne znana i ceniona firma zewnętrzna. Korzystamy z plików cookie wyłącznie w celach prawidłowego działania usług i statystyk.
INFORMACJA | INFO
  • 102 x PEŁNE WERSJE HD
  • 100% BEZPIECZEŃSTWA
  • SZYFROWANE PŁATNOŚCI
  • ZEWNĘTRZNE PŁATNOŚCI
  • FILMY BEZ REKLAM
  • FILMY BEZ KODOWANIA
  • BEZ LIMITU ZUŻYCIA GB
  • CZĘSTE AKTUALIZACJE
  • DYSKRECJA
  • LEGALNOŚĆ
WAŻNE | AN IMPORTANT
Tylko Legalne materiały. Wszystkie osoby miały ukończone 18 lat | Only Being legally materials. All subjects were at least 18 years old